Odbierz darmową naklejkę Dodaj miejsce
Regulamin Konkursu „Lato z psem”
2020-06-05 15:03:00

Regulamin Konkursu „ Lato z psem ”

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu jest Serwis DOGFRIENDLY umieszczony na domenie internetowej www.gdziezpsem.com.pl przez Tomasza Buczko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą gdziezpsem.com.pl Tomasz Buczko w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza 16a/26 , NIP: 741-207-26-62.


2. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnego, pomysłowego i ciekawego zdjęcia, grafiki lub rysunku przedstawiającego temat Konkursu.


3. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki Konkursu.


4. Uczestnik Konkursu może przesłać 5 prac.


5. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą” jest Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu.

II. Harmonogram i przebieg Konkursu.

1. Etap I – zgłaszanie prac Konkursowych w terminie 23.06.2020 do 03.07.2020. Zgłoszenie fotografii bądź filmiku do konkursu odbywa się przez dodanie zdjęcia lub filmu w komentarzu pod postem informującym o konkursie lub przesłanie zdjęcia w wiadomości prywatnej do strony Gdzie Z Psem na portalu Facebook lub przesłanie na adres biuro@gdziezpsem.com.pl. Fotografia musi być w jednym z formatów graficznych : JPG, PNG, BMP, TIFF, opisana z imienia i nazwiska.


2. Etap II – wybranie 1 zwycięskiego zdjęcia przez Jury Konkursu, w którego skład wchodzi załoga Serwisu DOGFRIENDLY

3. Etap III – ogłoszenie wyników Konkursu, które nastąpi w ciągu 10 dni od zakończenia Etapu I.


4. Kryteria oceny:
Podstawowymi kryteriami oceny prac konkursowych będą: 1) pomysłowość na przedstawienie tematu Konkursu; 2) estetyka i wygląd wizualny; 3) oryginalne ujęcie tematu.


5. Wszystkie nadesłane zdjęcia podlegają subiektywnej ocenie Jury.


6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy lub osoby posiadający pisemne upoważnienie od autora zdjęcia do możliwości ich wykorzystania. Przekazanie fotografii konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca fotografie konkursowe ma zgody osób i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych zdjęć. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.


III. Nagrody:

Organizator przewiduje jedną nagrodę. Dla zwycięzcy nagroda o łącznej wartości 25,10 pln.
1. Imię i nazwisko zwycięzcy opublikowane zostanie na profilu Organizatora w dniu ogłoszenia wyników.


2. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody.


3. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej, nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.


4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy i współpracownicy Organizatora ani najbliższa rodzina pracowników i współpracowników Organizatora, przez co rozumie się jego wstępnych, zstępnych oraz krewnych i powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia.


2. Uczestnik nie może przenieść na podmioty trzecie praw związanych z uczestnictwem w Konkursie, w szczególności prawa do żądania wydania Nagrody.


3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.


4. Regulamin jest dostępny na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.


5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu przed zakończeniem Konkursu, o czym uczestnicy będą powiadomieni przez zamieszczenie zmienionego regulaminu na Profilu.


6. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, przez przesłanie ich na adres Organizatora, w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu.


7. Reklamacja musi zawierać, dokładne dane Uczestnika, w tym jego imię, nazwisko, dokładny adres oraz Login używany w Serwisie i opis przyczyny reklamacji, oraz jego uzasadnienie.


8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.


9. Zwycięzcy zobowiązani są przekazać Organizatorowi dane osobowe w celu właściwego przygotowania nagrody.


10. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora do organizowania Konkursu i tylko w czasie jego trwania.


11. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


12. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży.


13. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.


14. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem niewyłącznej licencji przez autorów na wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych przez gdziezpsem.com.pl Tomasz Buczko z siedzibą przy ul. Jaracza 16a/26 14-100 Ostróda oraz ”KELB” Paulina Lewantowicz z siedzibą przy ul. Związku Walki Młodych 13/27 02-786 Warszawa. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu przed zakończeniem Konkursu o czym niezwłocznie powiadomi Uczestników.


16. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

 

 
Powrót
Zapisz się do newslettera
i bądź na bieżąco z naszą ofertą
Załóż konto i odbieraj nagrody!
Za punkty lojalnościowe odbierz atrakcyjne zniżki i nagrody
Partnerem portalu jest: